Êîðçèíà
Èãðîâîå êðåñëî  VisionRacer VR3 Èãðîâîé ðóëü Logitech G27 Racing Wheel Èãðîâîå êðåñëî Playseat Evolution Black Wheel Stand Pro DELUXE V2 Ïîäñòàâêà äëÿ ðóëÿ Thrustmaster T500 RS Ïîäñòàâêà äëÿ èãðîâûõ ðóëåé Wheel Stand Pro äëÿ Thrustmaster T500 è T300 Èãðîâîå êðåñëî Playseat Evolution White Èãðîâîå êðåñëî Playseat Alcantara Wheel Stand Pro STANDARD V2 äëÿ Logitech GT / DFP / FX / Black MOMO Ïîäñòàâêà äëÿ èãðîâûõ ðóëåé Wheel Stand Pro MICROSOFT  Xbox 360
:
12 990.-


Ìîäåëü ïîäñòàâêè ðàçðàáîòàíà äëÿ ðóëåé Fanatec.    

 Ïîäñòàâêà Wheel Stand Pro Fanatec ïîäõîäèò äëÿ:

- ðóëåé Porsche GT2/GT3RS CSP

- ïåäàëåé CSR wheels

- ïåäàëåé CSP wheels

- ðóëåé Logitech G27/G25 Racing Wheel

  • Wheel Stand Pro äëÿ Fanatec
  • Wheel Stand Pro äëÿ Fanatec
  • Wheel Stand Pro äëÿ Fanatec
  • Wheel Stand Pro äëÿ Fanatec

Wheel Stand Pro äëÿ Fanatec

 Ìîäåëü ïîäñòàâêè ðàçðàáîòàíà äëÿ ðóëåé Fanatec.    
                                    

 Âûáåðè ñâîé öâåò !!!

 Ïîäñòàâêà Wheel Stand Pro Fanatec ïîäõîäèò äëÿ:

 - ðóëåé Porsche GT2/GT3RS CSP

- ïåäàëåé CSR wheels

- ïåäàëåé CSP wheels

- ðóëåé Logitech G27/G25 Racing Wheel

- ýêñêëþçèâíûé ìåòàëëè÷åñêèé äèçàéí ñòîéêè. Ðó÷íàÿ ñáîðêà.- âûñîêîêà÷åñòâåííûå ìàòåðèàëû
- ðåçèíîâûå êðóãè íà îñíîâàíèå, ÷òîáû ïðåäîòâðàòèòü ñêîëüæåíèå è çàùèòèòü âàø ïîë
- ìíîæåñòâî óäîáíûõ ðåãóëèðîâîê ïî âûñîòå, íàêëîíó, äëèíå, ðåãóëèðîâêà ðàñïîëîæåíèÿ ïåäàëåé
- ïîòðÿñàþùàÿ óñòîé÷èâîñòü, ìàêñèìàëüíàÿ æåñòêîñòü è ñòàáèëüíîñòü â èãðå
- âñå êîìïîíåíòû ðóëÿ (Logitech G27 è Logitech G25) êðåïÿòñÿ áîëòàìè, à íå ñòàíäàðòíûìè êðåïëåíèÿìè
- â êîìïëåêòå ïîëíûé íàáîð èíñòðóìåíòîâ, áîëòîâ è êðåïåæåé
- êðåïëåíèå êîðîáêè ïåðåäà÷ (ìîæíî óñòàíàâëèâàòü êàê ñëåâà, òàê è ñïðàâà)

  Ïðîèçâîäèòåëü ABITECH sp. z o. o. sp. k. (Ïîëüøà)

  Ðàçìåðû óïàêîâêè: 60 ñì õ 38 ñì õ 18 ñì

  Âåñ: 8 êã. 

 Ãàðàíòèÿ 3 ãîäà.